Luna februarie vine cu  modificari de ordin legislativ in domeniul financiar- fiscal.  Impozitul pe venit, pe profit si cel aferent intreprinderilor mici si mijlocii beneficiaza de noi criterii legale, de fond si forma, in conditiile cresterii taxelor locale. Vestea buna este confirmarea promisiunii cresterii salariului minim pe economie, pentru inceput de la 700 lei la suma de 750 lei.

Transcriem in cele ce urmeaza principalele puncte ale noutatilor financiar-fiscale, dupa cum rezulta din comunicatul de presa al Societatii Civile de Avocati Schoenherr si Asociatii SCA.

Noi reguli generale

Autoritațile fiscale pot refuza aplicarea prevederilor convențiilor de evitare a dublei impuneri in cazul tranzacțiilor artificiale. Tranzacțiile artificiale se definesc ca fiind acele tranzacții fara conținut economic și care nu pot fi utilizate in mod normal in cadrul unor practici economice obișnuite, scopul esențial al acestora fiind acela de a evita impozitarea ori de a obține avantaje fiscale care altfel nu ar putea fi acordate.

Se considera venituri obținute din Romania și veniturile rezultate din servicii prestate in afara Romaniei.

Impozitul pe profit

Contribuabilii trebuie sa inregistreze in registrul de evidența fiscala toate veniturile realizate in cursul unui an fiscal precum și toate cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri (anterior aceste prevederi erau cuprinse in norma metodologica de aplicare a Codului Fiscal).

Cheltuielile de cercetare dezvoltare sunt deductibile la calculul impozitului pe profit in proporție de 50% (anterior 20%). De asemenea, se aduc o serie de clarificari suplimentare in ceea ce privește activitațile de cercetare dezvoltare carora li se aplica deducerea de 50%.

Se exclud de la deductibilitate pentru calculul impozitului pe profit cheltuielile inregistrate in evidența contabila legate de fapte de corupție. De asemenea, devin nedeductibile toate tipurile de penalitați datorate autoritaților publice, indiferent daca acestea sunt sau nu penalitați de intarziere. Nu sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile cu dobanzile aferente contractelor cu plata amanata pentru achiziția de mijloace fixe.

Se introduc in categoria mijloacelor fixe amortizabile, investițiile efectuate și la mijloacele fixe ce fac obiectul contractelor de asociere in participațiune precum și activele biologice, inregistrate de contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiara.

Cheltuielile cu amortizarea fiscala pentru mijloacele de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzand și scaunul șoferului, din categoria M1 sunt deductibile in limita a 1.500 lei/ luna. Pentru aceste mijloace de transport nu se mai aplica amortizarea in funcție de numarul de kilometri sau numarul de ore de funcționare.

Impozitul pe venit

Potrivit noilor reglementari va fi considerat venit de natura salariala și, drept urmare, va face obiectul veniturilor impozabile indemnizația primita de angajați pe perioada delegarii și detașarii in alta localitate, in țara și in strainatate in interes de serviciu pentru partea care depașește 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru personalul din instituțiile publice.

In cazul veniturilor reprezentand salarii, diferențe de salarii, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum și actualizarea lor cu indicele de inflație, stabilite in baza unor hotarari judecatorești ramase definitive și irevocabile, impozitul pe venit se calculeaza și se reține la data efectuarii plații, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data plații pentru veniturile realizate in afara funcției de baza, și se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite.

Se adauga in categoria veniturilor impozabile cu procentul de 16%, veniturile din silvicultura și piscicultura. Pentru aceste tipuri de venituri se vor aplica regulile de impunere a veniturilor din activitați independente pentru care venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.

Definiția veniturilor din activitați agricole a fost extinsa și include de asemenea creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Societațile a caror cifra de afaceri nu depașește 65.000 EUR sunt obligate sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor.

A fost eliminata condiția privind existența unui numar de salariați cuprins intre 1 și 9 dintre condițiile cumulative pentru calificarea unei persoane juridice romane ca microintreprindere.

Microintreprinderile platitoare de impozit pe profit care indeplinesc noile condiții pentru a fi calificate microintreprinderi sunt obligate la plata impozitului pe veniturile obținute incepand cu 1 februarie 2013, avand obligația de a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere pana la data de 25 martie 2013 inclusiv. Pana la acest termen, se va depune și declarația privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obținut in perioada 1 ianuarie 2013 – 31 ianuarie 2013.

Persoanele juridice romane, nou inființate, al caror capital social este deținut de persoane, altele decat statul și autoritațile locale, sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor incepand cu primul an fiscal.

Nu sunt obligate, dar pot opta pentru aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor, persoanele juridice romane care desfașoara activitați in domeniul bancar, asigurarilor și reasigurarilor, al pieței de capital, cu excepția persoanelor care desfașoara activitați de intermediere in aceste domenii, precum și cele care desfașoara activitați in domeniile jocurilor de noroc, consultanței și managementului.

Impozitul pe veniturile obținute din Romania de nerezidenți

Sunt considerate venituri impozabile in Romania și veniturile din serviciile prestate in afara Romaniei, exclusiv transportul internațional și prestarile de servicii accesorii acestui transport.

S-a abrogat impozitarea cu 10% a veniturilor din dobanzi și redevențe pentru persoanele nerezidente, aplicabila in perioada de tranziție de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana și pana la data de 31 decembrie 2010.

Cu anumite excepții, cota de impunere aplicabila veniturilor impozabile obținute din Romania de nerezidenți este de 50% daca veniturile respective sunt platite intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informații.

Contribuții sociale

Tot incepand cu data de 1 februarie 2013, indemnizațiile de delegare și detașare in alta localitate, in țara și in strainatate care depașesc limita a 2,5 nivelul stabilit pentru instituții publice (respectiv de 13 lei cat este in prezent in caz de delegare sau detașare in țara) se includ in baza de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii, dar doar pentru partea care depașește aceasta limita.

Taxe locale

Autoritațile administrației publice locale care au inregistrat arierate la data de 31 decembrie 2013 vor majora nivelul impozitelor și taxelor locale, al taxelor asimilate acestora precum și amenzile aplicabile incepand cu anul 2013. 

Persoanele fizice care achitat deja impozitele și taxele locale pentru anul 2013 și care achita integral diferențele rezultate din marirea impozitelor și taxelor locale pana la data de 30 septembrie 2013 vor beneficia totuși de reducerea pentru plata cu anticipație a impozitelor și taxelor locale.

Majorarea salariului minim pe economie

Incepand cu data de 1 februarie 2013 se va majora și valoarea salariului de baza minim brut pe țara. Astfel, conform Hotararii Guvernului nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata, majorarea se va face in doua etape: de la 1 februarie 2013 salariul minim va crește de la suma de 700 lei la suma de 750 lei (pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna in anul 2013, reprezentand 4,44 lei/ora), iar de la 1 iulie 2013, salariul minim va fi de 800 lei (pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna in anul 2013, reprezentand 4,74 lei/ora).

Ordonanța de urgența nr. 8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și reglementarea unor masuri financiar-fiscale (publicata in Monitorul Oficial nr. 54/23.01.2013) intra in vigoare incepand cu 1 februarie 2013. OUG 8 introduce o serie de modificari și completari importante in legislația fiscala.